GEOINFORMACJA
 
SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PRAKTYCE

 
Profil kandydata
 
Studia Podyplomowe przeznaczone są dla praktyków i osób zainteresowanych geoinformacją, absolwentów różnych kierunków, którzy pragną poznać lub pogłębić wiedzę na temat Systemów Informacji Geograficznej oraz ich aktualnych zastosowań, a także wdrażania dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) przez administrację publiczną w Polsce. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce, podstaw formalno-prawnych, obsługi oprogramowania komputerowego GIS, podstaw baz danych przestrzennych, logiki, teorii zbiorów, geometrii, pozyskiwania informacji przestrzennych z różnych źródeł, ich przetwarzania i udostępniania w Internecie, analiz przestrzennych środowiska przyrodniczego, przygotowania własnego projektu.
 
Opis programu studiów
 
Oferujemy interesujące zajęcia, które mogą być wykorzystane w praktyce w: administracji publicznej różnego szczebla, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, zarządzaniu kryzysowym (wojsko, policja, straż pożarna, służba zdrowia), projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą techniczną, statystyce publicznej, geomarketingu, popularyzacji dziedzictwa kulturowego i wielu innych. Każdy student będzie miał do dyspozycji 1 komputer na ćwiczeniach. Zajęcia będą prowadzili pracownicy naukowi dwóch wydziałów Wydziału Nauk Geograficznych, Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ oraz doświadczeni praktycy. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania ESRI ArcGIS na licencji SITE pozwalającej na udostępnianie programu na komputery osobiste studentów.
 
Organizacja studiów
 
Studia trwają dwa semestry.
Liczba godzin 230, w tym: wykłady, ćwiczenia, seminarium.
Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Nauk Geograficznych i na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w Łodzi.
Rozpoczęcie studiów: październik.
Zakończenie studiów: czerwiec następnego roku.
Zgłoszenia od 1 czerwca do 15 października.
Liczba miejsc: 18
Odpłatność za studia 4300 zł z możliwością płatności w 2 ratach.
 
Szczegółowy program studiów
 

Zajęcia prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych:
 
Podstawowe pojęcia z zakresu Sytemu Informacji Geograficznej
- Specyfika informacji przestrzennej
- Źródła danych przestrzennych
- Układy współrzędnych i odwzorowania stosowane w Polsce
- Model rastrowy, wektorowy i sieciowy
- Źródła błędów
Podstawy formalno-prawne
- Kompetencje samorządów, związane z wykorzystywaniem informacji przestrzennej
- Wymagania dotyczące danych przestrzennych, wykorzystywanych w zarządzaniu, metadane
- Dyrektywa INSPIRE, jej wdrażania i znaczenie dla administracji publicznej
Wykorzystanie GIS w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu przestrzenią
- Informacja przestrzenna w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią
- Wspomaganie planowania przestrzennego
- Ocena zmian w zagospodarowaniu
- Partycypacja społeczna
- Zasilanie portali internetowych przez dokumenty i informacje planistyczne
Wykorzystanie GIS w zarządzaniu miastem
- Nadzór nad inwestycjami: dróg, transportu miejskiego i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, gospodarki odpadami, eksploatacji rowów i kanalizacji deszczowej, utrzymania zieleni, nadzoru nad inwestycjami, prowadzenia rejestru zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i wycinki drzew etc.
Rzeźba terenu i jej wizualizacja
- Pozyskanie danych – pomiary wysokości (próbkowania)
- Utworzenie modelu rzeźby z pozyskanych danych
Wykorzystanie GIS w środowisku przyrodniczym
- Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi na zdjęciach satelitarnych
- Analiza rozmieszczenia elementów krajobrazu
- Modelowanie geostatystyczne
- Modelowanie hydrologiczne
Nauka oprogramowania GIS
  

Zajęcia prowadzone przez Wydział Matematyki i Informatyki:
 
Podstawy matematyki i geometrii
- Elementy teorii zbiorów i logiki
- Podstawy geometrii
- Główne odwzorowania i przekształcenia geometryczne
Obsługa systemów komputerowych
- Obsługa oprogramowania użytkowego
- Zaawansowane możliwości arkuszy kalkulacyjnych
- Formaty danych wektorowych i rastrowych
- Techniki wymiany danych
Cyfrowe przetwarzanie obrazów
- Kontrast i filtracja obrazów
- Analiza i klasyfikacja zobrazowań teledetekcyjnych
- Techniki pozyskiwania danych ze zdjęć satelitarnych i lotniczych, np. cieków wodnych, terenów zurbanizowanych, itp.
Relacyjne bazy danych – teoria i praktyka
- Modelowanie danych za pomocą diagramów encji i relacji
- Podstawy relacyjnych baz danych
- Organizacja danych przestrzennych w bazach danych – warstwy, typy danych geometrycznych, bazy adresowe, parametry wizualizacji
- Zaznajomienie z systemami baz danych komercyjnych i OpenSource wspierających GIS
- Wykorzystanie języka zapytań SQL z uwzględnieniem funkcji przestrzennych (zawieranie, nachodzenie, łączenie, powierzchnie, odległości, itp.)
- Analizy przestrzenne z użyciem kartogramów i kartodiagramów
Technologie i usługi internetowe
- Publikacja informacji w internecie (HTML, XML, CSS, JavaScript, Flash)
- Podstawowe technologie i standardy usługi sieciowych GIS
- Prezentacja danych przestrzennych w internecie – typowe formaty danych GIS dwu- i trój-wymiarowych
- Projektowanie i programowanie wielowarstwowych aplikacji internetowych wykorzystujących GIS